ALGEMENE VOORWAARDEN ADJUSTINTIME

Versie 2018-4

 • Over deze algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen, offertes, aanboden, diensten en voorstellen met of van Adjustintime (onderdeel van VOF Hofwerkplaats te Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51615681) hierna in deze algemene voorwaarden te noemen “Adjustintime”.
 2. In het geval de opdrachtgever zelf inkoopvoorwaarden ter hand heeft gesteld, worden deze hierbij door Adjustintime van de hand gewezen. Elementen van deze inkoopvoorwaarden kunnen eventueel in een samenwerkingsovereenkomst een plek krijgen. Partijen stemmen in dat geval de inhoud van de overeenkomst in onderling overleg af.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk, bijvoorbeeld in een opdrachtbevestiging of samenwerkingsovereenkomst, worden overeengekomen.
 • Hoe de overeenkomst tot stand komt
 1. De overeenkomst komt tot stand door het accorderen of ondertekenen door opdrachtgever van een door Adjustintime opgestelde offerte, het door beide partijen ondertekenen van een (mantel-) overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, of door een bestelling te doen in de webshop van Adjustintime en daarbij akkoord te geven op deze algemene voorwaarden.
 • Hoe de overeenkomst uitgevoerd wordt
 1. Adjustintime voert zijn werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om voor opdrachtgever het beste resultaat te behalen.
 2. Om de uitvoering van de overeenkomst goed te laten verlopen dient opdrachtgever Adjustintime tijdig te voorzien van alle informatie en gegevens die daarvoor nodig zijn. Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde informatie en gegevens. Verder is opdrachtgever verplicht Adjustintime direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. Werkzaamheden die geen deel uitmaken van de overeenkomst, worden door Adjustintime pas uitgevoerd na schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
 • Prijzen en tarieven, facturering en betaling
 1. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s, exclusief btw.
 2. Jaarlijks is Adjustintime gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen.
 3. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Als er niet binnen die termijn door opdrachtgever betaald wordt, maant Adjustintime opdrachtgever aan, waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund wordt om alsnog te betalen. Daarna is opdrachtgever in verzuim, waarbij ook de nog niet vervallen facturen vanaf dat moment opeisbaar zijn.
 4. Vanaf dat moment is opdrachtgever ook de geldende wettelijke handelsrente over het factuurbedrag aan Adjustintime verschuldigd. Alsmede de buitengerechtelijke incassokosten die door Adjustintime gemaakt zijn in het kader van verkrijging van betaling.
 5. Als opdrachtgever van mening is dat een door Adjustintime verstuurde factuur fouten bevat, dient opdrachtgever dit binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken. Daarna geldt dat Adjustintime op verzoek de factuur wel kan aanpassen (of crediteren en opnieuw aanmaken), maar dat de betalingstermijn van de originele factuur blijft gelden.
 • Artikel Annulering
 1. Een incompany training of workshop kan tot 28 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annulering in de periode 28 dagen tot en met 15 dagen voor de geplande datum leidt tot een verplichting om 50% van het overeengekomen bedrag te voldoen. Afmelding tussen 14 dagen en de geplande datum leidt tot de verplichting 100% van het overeengekomen bedrag te voldoen.
 2. Deelname aan een open inschrijving training of workshop kan tot 15 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd na een schriftelijke melding (evt. per e-mail). Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort. Een schriftelijke annulering van deelname tussen 14 dagen en 8 dagen leidt tot een restitutie van 50% van de prijs van de activiteit. Tussen 7 dagen en de trainingsdatum is annulering niet meer mogelijk en vindt er geen restitutie plaats. Het is tot 2 dagen van tevoren mogelijk een vervanger te laten deelnemen mits de voornaam, achternaam en het e-mailadres is doorgegeven aan Adjustintime.
 • Intellectuele eigendomsrechten
 1. De intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat Adjustintime in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld video’s en trainingsmateriaal, rapportages en boeken, ongeacht of deze materialen fysiek of online (via een portal) ter beschikking worden gesteld, blijven berusten bij Adjustintime.
 2. Opdrachtgever verkrijgt een herroepbaar, niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht inhoudende dat opdrachtgever de werken alleen intern mag aanwenden als naslagmateriaal om hetgeen gedurende de training, workshop of sessie aanbod is gekomen in praktijk te brengen.
 3. Voor al het andere gebruik is schriftelijke toestemming van Adjustintime noodzakelijk.
 4. Hetgeen in dit artikel is bepaald blijft ook gelden na beëindiging van de overeenkomst.
 • Geheimhouding en Privacy
 1. Informatie is vertrouwelijk als deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij weet of zou kunnen vermoeden dat de informatie vertrouwelijk is.
 2. De manier waarop Adjustintime omgaat met de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in het privacyreglement [link].
 • Overdracht rechten en verplichtingen, en onderaanneming
 1. Adjustintime is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van gecertificeerde onderaanneming of inhuur van personeel. Adjustintime zal daarbij de geheimhoudingsverplichtingen door-contracteren aan deze derden.
 • De aansprakelijkheid van Adjustintime
 1. Adjustintime is voor schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, en voor schade uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad, aansprakelijk tot een bedrag gelijk aan de voor de overeenkomst bedongen vergoeding exclusief Btw.
 2. De consequenties van het al dan niet overnemen van een door Adjustintime gegeven advies zijn te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Dit artikel geldt ook voor derden die Adjustintime voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. Zij kunnen een beroep doen op dit artikel als de opdrachtgever hen buiten de overeenkomst aanspreekt op tekortkomingen.
 4. De beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid van Adjustintime.
 • Over de looptijd van de overeenkomst, en hoe deze eindigt
 1. Adjustintime is, onverlet hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
  1. als opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
  2. als voor Adjustintime aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
  3. als opdrachtgever surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enige andere wijze insolvabel blijkt;
  4. als Adjustintime door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Adjustintime zal leiden.
 2. Als de overeenkomst ontbonden wordt door Adjustintime op een van de gronden als hiervoor genoemd is Adjustintime nooit tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden.
 3. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is opdrachtgever gehouden alle reeds door Adjustintime gemaakte kosten terstond te vergoeden, zonder dat het recht van Adjustintime aangetast wordt om een volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Als partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties hebben verricht en ontvangen, dan zullen die prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Verder zullen in dat geval overeengekomen maar nog niet-uitgevoerde en/of niet-gefactureerde werkzaamheden worden gefactureerd, waarbij die vorderingen gelijk opeisbaar zijn.
 5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
 • Geschillen
 1. Op alle voorstellen, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als er sprake is van klacht of geschil wenst Adjustintime dit zo snel mogelijk van opdrachtgever te horen. Adjustintime lost bij voorkeur klachten of geschillen in direct contact op.
 3. Als partijen door middel van eventuele inzet van mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zal het geschil in het uiterste geval worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

EINDE