PRIVACY VERKLARING ADJUSTINTIME
Versie 2018 3

Adjustintime vraagt en gebruikt basale persoonsgegevens (naam, emailadres, adres, telefoonnummer) van klanten voor het leveren van diensten. Deze verklaring is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving en beschrijft hoe Adjustintime de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

De vuistregels die wij hanteren:

 • Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en doen dat zorgvuldig.
 • Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens en alleen gegevens die direct gerelateerd zijn aan een  duidelijk omschreven doel.
 • Wij bewaren gegevens zo kort mogelijk.
 • Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Wij delen persoonsgegevens niet met derden zonder dat daarvoor door de klant expliciet toestemming is verleend.
 • De systemen en processen waarin de gegevens worden bewerkt zijn robuust en veilig (online en offline).
 • De beveiliging is apart beschreven en wordt cyclisch gemonitord.
 • Persoonsgegevens blijven eigendom van betrokkene en deze bepaalt wat er met de persoongegevens gebeurt, behoudens waar wettelijke verplichtingen aan de orde zijn (zoals bij de Belastingdienst).

Beleid met betrekking tot cookies

Op onze website gebruiken wij 3 soorten cookies

 1. Functionele cookies voor het functioneren van de webshop (Adjustintime gebruikt daarvoor WooCommerce).
 2. Analytische cookies om het aantal bezoekers per pagina bij te houden. De instellingen zijn zodanig dat er geen ip-adressen worden opgeslagen (Adjustintime gebruikt daarvoor Google Analytics).
 3. Trackingcookies. Deze worden alleen gebruikt voor het functioneren van de ledenwebsite van het e-learning-platform www.adjustintime.com.

Bij eerste bezoek van de website maken wij melding van het gebruik van deze cookies en vragen de bezoekers om toestemming.

Er zijn vier plekken waar gegevens worden opgeslagen met ieder hun eigen beleid.

De webshop (uitvoeren van een overeenkomst)

In de webshop worden naam, adres en emailadres gevraagd ten behoeve van de facturatie en het toezenden van een inlogcodes, materialen en informatie over trainingen en webinars. In de webshop geeft betrokkene akkoord voor het gebruiken van deze gegevens ten behoeve van de facturatie. Kiest betrokkene voor het aanmaken van een account dan blijven de basale gegevens, de bestelhistorie en de facturen beschikbaar. De facturen en daarmee de daarop zichtbare persoonsgegevens worden conform de wettelijke termijn 7 jaar bewaard in de boekhouding van Adjustintime.

Het e-learning-platform (uitvoeren van een overeenkomst)

Op het e-learning-platform (Adjustintime gebruikt hiervoor een eigen ontwikkeld platform onder de naam ‘Adjustintime.com’) worden naam en inlogcode gebruikt als uniek ID-gegeven.

Het marketingplatform (toestemming)

Betrokkene geeft op eigen initiatief en door middel van een dubbele opt-in toestemming voor het opslaan van naam en emailadres in ons marketingplatform (Adjustintime gebruikt daarvoor Infusionsoft).
Er zijn twee doelen:
1. Toegang krijgen tot afgeschermde content (video + tekst)
2. Blogartikelen toegezonden krijgen met af en toe een aanbod voor een relevante dienst. In iedere communicatie per mail is afmelden uitdrukkelijk mogelijk.
Op het marketingplatform kunnen groepen worden gesegmenteerd naar branche, beroep of activiteit (als gevolg van klikken of downloadlinks door betrokkene). De segmentatie leidt tot een deellijst waarmee Adjustintime zorgt dat er zo relevant mogelijke info wordt verstuurd.
Indien betrokkene via de opt-out-code zich afmeldt, zijn de gegevens verder niet meer beschikbaar voor Adjustintime.

Het E-mail-adresboek (gerechtvaardigd belang)

Soms is er communicatie per telefoon of email met een klant, de naam, het emailadres en eventueel het telefoonnummer komen in het E-mail-adresboek terecht.

Er worden op geen enkele plaats bijzondere persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, nationaliteit etc.) opgeslagen of verwerkt.

Verwerking van gegevens

Adjustintime als verwerkingsverantwoordelijke hanteert een verwerkingsregister waarin per verwerkingsactiviteit is aangegeven wie wat mag en kan. Het gaat daarbij om:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Mutaties van de gegevens

Op schriftelijk verzoek van een klant gaat Adjustintime over tot verbetering, aanvulling of verwijdering van persoongegevens en meldt dit schriftelijk terug aan de klant. De contactperson voor het muteren is Dhr. N. Kop via emailadres nick@adjustintime.com

Adjustintime
Lavendelhof 11
2991 HH Barendrecht
010 307 28 97